header

Структура

Бюро за научно обслужване

Към института функционира Бюро за научно обслужване, което на национално и регионално ниво популяризира и внедрява научните постижения, оказва пряка консултантска помощ на земеделските производители.

Пламен Атанасов Маринов-Серафимов
доц., д-р
тел.: 064 805 882
E-mail:

Институтът поддържа двустранно научно сътрудничество в областта на фуражното производство със сродни чуждестранни институти.