header
Научен отдел: Фуражно производство

Предмет на дейност на отдела:

Усъвършенстване и актуализиране на основни технологични звена и разработване на цялостни екологосъобразни технологии, отговарящи на изискванията на съвременното земеделие за производство на фураж и семена от едногодишни зърнено-бобови, и многогодишни тревно-фуражни култури;

Проучвания, свързани с сортова агротехника и сеитбообръщения, торене, сеитба и сеитбени норми, срокове и начини на прибиране, модели за уплътнено използване на земята, азотфиксация, подобряване и използване на естествени ливади и пасища;

Повишаване на продуктивността и качеството на продукцията при фуражните култури в условията на биотичен и абиотичен стрес;

Използване на растителнозащитни, биологични и екологични методи и средства за борба с плевели, болести и неприятели при фуражните култури.


Състав на отдела:

Вилиана Маринова Василева
Ръководител отдел
проф., д-р
E-mail:


Научна компетентност:

растениевъдство, технологии за отглеждане на фуражните култури
Ивелина Миткова Николова
проф., д-р
E-mail:
Научна компетентност:
ентомология, растителна защита на фуражните култури
Наталия Георгиева Анастасова
проф., д-р
E-mail:
Научна компетентност:
растениевъдство, технологии за отглеждане на фуражните култури
Зорница Бойкова Петкова
ас.
E-mail:
Научна компетентност:
селекция и репродукция на селскостопанските животни